Vi har indgående proceserfaring fra vores sager ved EU-Domstolen og EU-Kommissionen og rådgiver løbende virksomheder og myndigheder om alle aspekter forbundet med at føre en sag ved disse instanser.

Dette gælder ikke kun i sager om konkurrenceret og statsstøtteret, men også i sager vedrørende den mere generelle EU-ret, herunder navnlig området for varernes, tjenesteydelsernes, arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed foruden den frie etableringsret. Vi har endvidere indgående erfaring på områderne for transport og landbrug, der er underlagt en særskilt EU-regulering, som er både omfattende og kompleks. Blandt andet fører vi sager vedrørende EU-tilskudsordninger både inden for og uden for landbrugsområdet.

En klagesag begynder typisk ved den kompetente nationale myndighed, f.eks. Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen, og den fortsætter ofte ved det relevante administrative klageorgan. Parallelt hermed kan forekomme en – formel eller uformel - inddragelse af EU-Kommissionen (f.eks. i form af en formel klage), ligesom en sag kan indbringes for de danske domstole. I sidste instans kan sagen blive forelagt for EU-Domstolen, typisk via en præjudiciel forelæggelse fra de danske domstole.

Samspillet mellem de forskellige proces- og klageveje i både nationalt regi og EU-regi kan være ganske komplekst, og vejen til et gunstigt resultat kan vise sig lang og ressourcekrævende.

Vi yder rådgivning om valg af rette processuelle spor, idet vi tager hensyn til omkostningerne forbundet med sagen og behovet for fremdrift i sagen. Vi hjælper dig til at navigere så sikkert og effektivt som muligt igennem en klagesag. 

I visse sager kan vejen til succes involvere både et juridisk og et politisk spor – hvilket vi er fuldt ud opmærksomme på i forbindelse med vores rådgivning og vores anbefalinger.

Vi samarbejder ofte med politiske rådgivere – og hjælper dig gerne med at finde den rette politiske rådgiver.