Vi yder rådgivning i topklasse om alle dele af statsstøttereglerne. Vi bistår både støtteydere, støttemodtagere og konkurrenter til støttemodtagere. Vi har bistået klienter i en lang række af sager ved både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-Kommissionen, de danske domstole og EU-Domstolen.

Vi hjælper offentlige myndigheder og virksomheder med at overholde statsstøttereglerne så nemt og effektivt som muligt. Vi hjælper med at fastlægge, om din aftale eller dit projekt er underlagt statsstøttereglerne, og hvis det er tilfældet, samarbejder vi med dig om at finde ud af, hvordan reglerne nemmest håndteres - enten ved at undgå statsstøtten eller ved at sikre de nødvendige fritagelser eller godkendelser.

Vi yder eksempelvis bistand i forbindelse med:

Støtteordninger og individuel støtte: Vi hjælper med at tilrettelægge og implementere støtteordninger og individuelle støttetiltag i overensstemmelse med alle EU-krav og nationale krav.

Offentlig erhvervsvirksomhed og transaktioner: Vi hjælper med at sikre, at offentlig erhvervsvirksomhed og offentlige køb og salg gennemføres på markedsvilkår og er fri for statsstøtte, så projektet ikke skal afvente EU-Kommissionens godkendelse. Vi hjælper herunder også med offentlige ejendomssalg og med privatiseringer, og vi hjælper offentlige virksomheder med at sikre sig mod krydssubsidiering.

Offentlig-private samarbejder: Offentlig-private samarbejder kan indebære mange typer af fordele for de private deltagere, og disse fordele kan udgøre statsstøtte. Vi hjælper med at identificere og håndtere alle elementer af statsstøtte i samarbejder mellem offentlige og private aktører.

Anmeldelse og gruppefritagelse: Vi hjælper med at få støtte godkendt af EU-Kommissionen eller gruppefritaget. Vi kan hjælpe med sparring og kvalitetssikring, hvis du foretrækker selv at forestå processen, eller vi kan varetage hele processen fra start til slut, så du ikke behøver at bekymre dig om noget.

Vi hjælper alle former for private virksomheder, som er påvirkede af statsstøtte.

Vi hjælper både ansøgere om støtte, støttemodtagere og konkurrenter til støttemodtagere med at få overblik over deres rettigheder og pligter under reglerne og med at beskytte deres rettigheder og minimere risici i forhold til reglerne.

Vi bistår eksempelvis private virksomheder i forbindelse med:

Støtteansøgninger: Vi hjælper med at sikre, at din ansøgning om støtte er udfyldt på den mest hensigtsmæssige måde og i overensstemmelse med alle relevante krav, så du får den bedste chance for at opnå støtte.

Krav i støttetilsagn: Når du har modtaget støtte fra det offentlige, hjælper vi dig med at sikre, at din virksomhed opfylder alle krav i støttetilsagnet og de bagvedliggende regler, så du kan være sikker på at få støtten udbetalt – og beholde den.

Samhandel og samarbejde med det offentlige: Vi hjælper virksomheder, der handler og/eller samarbejder med det offentlige, med at sikre sig imod, at der bliver ydet utilsigtet statsstøtte i form af ikke-markedsmæssige priser el.lign. i samarbejdet, så virksomheden ikke risikerer at blive ramt af store tilbagebetalingskrav.

Klager over statsstøtte: Vi hjælper både virksomheder, som er blevet negativt påvirket af lovstridig statsstøtte til en konkurrent og gerne vil klage over dette, og virksomheder, der er blevet ramt af sådanne klager, med at varetage deres interesser i hele klageprocessen.

Vi repræsenterer vores klienter i forbindelse med alle typer af administrative sager og retssager på statsstøtteområdet. Vi har bistået klienter i en lang række af sager ved både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-Kommissionen, de danske domstole og EU-Domstolen.

Vi repræsenterer eksempelvis vores klienter i sager vedrørende:

Tilbagebetaling af statsstøtte: Vi repræsenterer klienter i sager, der drejer sig om, hvorvidt en virksomhed har modtaget statsstøtte i strid med statsstøttereglerne og skal tilbagebetale støtten.

Erstatning: Vi repræsenterer klienter i sager, hvor konkurrenter til modtagere af lovstridig statsstøtte kræver erstatning for deres tab som følge af støtten, enten fra støtteyderen eller fra modtageren af støtten.

Ophævelse af ugyldig regulering: Vi repræsenterer klienter i sager, der drejer sig om, hvorvidt en offentlig afgift, tilskudsordning eller anden regulering er i strid med statsstøttereglerne og derfor må ophæves.