Dataansvar

Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Advokatfirmaet behandler personfølsomme oplysninger om klienter og tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for at løse sagerne.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, CPR-nr., pasnummer etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Modtagere

Alt afhængig af sagens karakter vil oplysningerne i forbindelse med behandlingen af sagerne blive udvekslet med de relevante eksterne aktører – det være sig modpart, vidner, arbejdsgiver, kommuner, statslige myndigheder, voldgiftsnævn, domstolene m.v.

Det er alene i det omfang, at det er nødvendigt og påkrævet for at varetage klientens interesse i den konkrete sag, at der udveksles data.

Sikkerhed

Vi bestræber os på at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk, eftersom mængden og karakteren af oplysninger selvsagt indebærer en kontinuerlig risiko for krænkelse af personoplysninger og de registreredes rettigheder.

Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma ApS prioriterer databeskyttelse højt, både af hensyn til vores klienters integritet og af hensyn til fortroligheden over for klienter. Til sikring af dette har vi gennemført både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som løbende bliver vurderet og opdateret.

Dine personoplysninger bliver behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Når der anvendes tredjeparter til behandling af personoplysninger, bliver der indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er en garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Hvornår slettes oplysningerne?

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i f.eks. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan altid kontakte os for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du ønsker, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis du vil gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse eller e-mail.

Advokat Michael Honoré

Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma ApS

Axeltorv 6, 2., 1609 København V

E-mail: mih@hfa-law.dk

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon 3319 3200, e-mail: dt@slet-dette.datatilsynet.dk.