Vi rådgiver om vores specialeområder inden for alle sektorer og brancher, men har igennem årene opnået et særligt indgående kendskab til visse brancher og sektorer, herunder navnlig:


Herunder særligt:

 • Transport (jernbanetransportforordningen, lufthavne og havne, diskriminerende lufthavns- og havneafgifter m.v.)
 • IT- og telekommunikation (højhastighedsbredbånd m.v.)
 • Betalingstjenester (priser og vilkår for bankprodukter, interbankgebyrer (MIF), betalingskort, kontanthåndtering, adgang til Nationalbank-depoter, m.v.)


Herunder blandt andet:

 • Tilskudsordninger i Danmark og EU, f.eks. Landdistriktsordningen, randzonekompensation-ordningen og Horizon 2020
 • Danske skatte/afgiftsordninger, f.eks. fedtafgiftsordningen og sukkerafgiftsordningen
 • EU-regulering af landbrug og fødevarer, f.eks. EU’s regler om kødkontrol, hygiejne og dyretransporter
 • Engros- og detailsalg af fødevarer, herunder private label-aftaler
 • Avl og opformering af kvæg, svin og fjerkræ


Herunder særligt:

 • Energimarkedet i Danmark og EU inkl. Nord Pool
 • Eltransmissionssystemet og TSO-systemet i Danmark og EU
 • Vedvarende energi (vandkraft, solenergi, vindenergi og vindmølleparker, biomasse m.v.)
 • Dansk regulering af elmarkedet (elforsyningsloven, lov om vedvarende energi m.v.)
 • Private og kommunale forsyningsvirksomheder, herunder decentral kraftvarme og affaldsforbrænding


(Forskning, Udvikling og Innovation)

Herunder blandt andet:

 • Forskningssamarbejder og kontraktforskning
 • Start-ups og post-doc programmer
 • Klyngesamarbejder og innovationsprogrammer
 • Tekniske standarder og branchestandarder
 • Licensaftaler og andre teknologioverførselsaftaler (herunder forligsaftaler om patenter)


Herunder særligt diskriminerende skatter og afgifter, f.eks. på området for 

 • Moms og lønsumsafgift
 • Energiafgifter
 • Forbrugsafgifter
 • Pensionsafkastbeskatning