Rådgivning og opgaver, der løses af Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma, er underlagt nærværende forretningsbetingelser, medmindre andet aftales skriftligt
 

Interesse- og loyalitetskonflikt

Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma ApS er beliggende på adressen Axeltorv 6, 2., 1609 København V. Firmaet er registreret under CVR-nr. 40171076. 

 

Identitetsoplysninger

Advokater i Danmark er omfattet af reglerne om håndtering af hvidvask af penge. Afhængig af sagens karakter og vores kendskab til klientens virksomhed kan dette betyde, at vi i forbindelse med sagens opstart vil anmode om identitetsoplysninger i form af kopi af pas eller sygesikringsbevis.

 

Ordrebekræftelse

Ved sagens modtagelse udarbejdes og fremsendes en ordrebekræftelse, som med de naturlige forbehold, der ligger i, at opgavens fulde omfang ikke kendes, beskriver arbejdets omfang, tidshorisont og et anslået honorar.

Honorar og betaling

Fastsættelsen af salæret er baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbudne ansvar. Salæret tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Arten og omfanget af vores arbejde, tidshorisonten for vores ydelser, pris og afregning bliver drøftet og fastlagt i forbindelse med, at vi påtager os den enkelte sag eller opgave.

Efter anmodning – og altid overfor forbrugere – afgives gerne et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger.

Du kan finde mere information om vores prissætning under ”Virksomheden"/"Priser”.

Fakturering og betalingsbetingelser

Almindeligvis afregnes sagen, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest hver 3. måned, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato. Salæret tillægges moms efter gældende regler.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

 

Fortrolighed

Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos advokatfirmaet, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

 

Opbevaring af dokumenter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagsakterne opbevares i fem år fra sagens afslutning (dato for slutfaktura).

 

Klager

Vi behandler enhver klage over vores rådgivning med største respekt og interesse. Hvis du på nogen måde måtte være utilfreds med vores rådgivning, herunder også med vores salær, er du altid velkommen til at kontakte en af vores partnere for en drøftelse af klagen. Vi vil i videst muligt omfang bestræbe os på at finde en løsning, som kan imødekomme din klage og skabe et tilfredsstillende resultat for alle parter.

Hvis du måtte ønske at indgive en formel klage, er Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klager over vores rådgivning, vores efterlevelse af de advokatetiske regler og/eller vores salær kan derfor indbringes for Advokatnævnet, som har følgende kontaktoplysninger:

Du finder yderligere information om de advokatetiske regler, klagemulighederne og Advokatnævnets kompetence på www.advokatsamfundet.dk.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved Københavns Byret.

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Honoré, Fallesen & Andersen Advokatfirma er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab, HDI Danmark, policenummer 156-08408450-30019. 

Med mindre andet aftales på forhånd, er ansvaret for vores juridiske rådgivning begrænset til dækningssummen i henhold til ansvarsforsikringen, som lyder på kr. 7.500.000 per skade per advokat og i alt per år.