Vi er eksperter i udbudsret

Vi yder rådgivning i topklasse til både ordregivende myndigheder, forsyningsvirksomheder og virksomheder, der deltager i udbud (tilbudsgivere), om alle dele af udbudsretten og kontraktretten. Vi repræsenterer klienter i udbudssager for såvel Klagenævnet for Udbud som de danske domstole.

Vi kan hjælpe din virksomhed med både de praktiske, de strategiske og de juridiske forhold i alle typer af offentlige indkøb. Vi har betydelig erfaring med store, komplekse udbudsprocesser og med alle former for udbudsprocedurer, herunder også de fleksible udbudsformer som udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Vi kan derfor altid hjælpe med at tilrettelægge og gennemføre lige netop den proces, som passer bedst til dine behov.

Vi bistår med udbud efter alle dele af udbudsreglerne, uanset om udbuddet sker efter udbudsloven, tilbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet, koncessionsdirektivet eller de særlige regler for forsyningsvirksomheder. 

Vi kan hjælpe med alle dele af udbudsprocessen – både før, under og efter gennemførelsen af udbuddet.

Vi hjælper med at sikre, at indkøb og udbud gennemføres på den mest optimale måde. Vi hjælper ikke blot med at sikre, at de udbudsretlige regler overholdes, men også med at sikre, at udbuddet kan gennemføres så effektivt og med et så lavt et tids- og ressourceforbrug som muligt. Målet er, at udbuddet fører til det bedst mulige resultat, både for din organisation og for tilbudsgiverne.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Vurdering af udbudspligt, herunder valg af regelgrundlag for udbudsprocessen
 • Håndtering af in-house indkøb og horisontale samarbejder
 • Fastlæggelse af udbudsstrategi og tidsplan for udbudsprocessen
 • Gennemførelse af forudgående markedsdialog
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, kravspecifikationer, kontraktgrundlag m.v.
 • Gennemførelse af udbudsprocesser, herunder forhandlinger eller dialogmøder i forbindelse med fleksible udbudsformer
 • Vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af ansøgninger og tilbud, herunder udarbejdelse af udvælgelsesrapporter og tildelingsrapporter
 • Vurdering af udskiftninger hos tilbudsgivere/ansøgere under udbudsprocessen, herunder udskiftning af konsortiemedlemmer og støttevirksomheder
 • Håndtering af anmodninger om aktindsigt
 • Håndtering af klagesager for Klagenævnet for Udbud og ved de danske domstole
 • Kontraktfortolkning og contract management
 • Håndtering af ændringer til allerede indgåede kontrakter

Vi kan også hjælpe ordregivere og forsyningsvirksomheder med den generelle udbudsretlige compliance og indkøbsoptimering. Vi bistår ordregivere med at udarbejde overordnede indkøbsstrategier, indkøbs- og udbudsplaner og retningslinjer for indkøbs- og udbudsprocesser for hele organisationen. Vi kan også tilbyde undervisning og uddannelse af medarbejdere inden for alle dele af udbudsretten.

Udbudsreglerne er komplekse, og deltagelse i udbud kan være udfordrende og byde på en række faldgruber. Hvis en ansøgning eller et tilbud ikke udformes rigtigt, kan din virksomhed gå glip af chancen for at vinde en værdifuld kontrakt, og mange timers arbejde med udbuddet for dig og dine kollegaer kan være spildt. Det stiller store krav til virksomheder, der deltager i offentlige udbud.

Vi hjælper virksomheder, der deltager i udbud, med at øge deres chancer for at vinde. Vi kan bl.a.

 • At kvalitetssikre tilbud og ansøgninger
 • At sikre, at ansøgninger og tilbud lever op til kravene i udbudsmaterialet m.v., herunder udfyldelse af ESPD
 • At kvalitetssikre kvalitative beskrivelser, der indgår i ordregivers tilbudsevaluering
 • Rådgivning om strategisk prissætning og prioritering mellem kvalitet og pris i tilbuddet
 • Dialog med ordregiver, herunder at få stillet de rette spørgsmål til ordregiver under udbudsprocessen eller i forbindelse med en forudgående markedsdialog
 • Sparring om deltagelse i forhandlingsmøder med ordregiver m.v. i forbindelse med fleksible udbudsformer
 • Indgåelse af aftaler med konsortiemedlemmer, støttevirksomheder og underleverandører samt sikring af, at alle udbudsretlige krav er overholdt i den forbindelse

Vi kan også hjælpe med at vurdere, om en aftale kan indgås med en ordregiver uden udbud, således at du ikke risikerer at få erklæret kontrakten ugyldig.

Efter gennemførelsen af udbuddet kan vi hjælpe med kontraktfortolkning og contract management. Vi kan også hjælpe med at vurdere, hvilke muligheder der er for at foretage ændringer af kontrakten uden gennemførelse af nyt udbud.

Vi rådgiver også om mulighederne for at overdrage offentlige kontrakter i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og andre selskabsretlige omstruktureringer.

Vi bistår også med anmodning om aktindsigt og klagesager for Klagenævnet for Udbud og de danske domstole.